Drugtest in het verkeer: wat zijn de gevolgen?

door mr. Ruben Vispoel

Artikel 61bis van de Wegverkeerswet voorziet dat de politie een drugtest kan afnemen bij elke vermoedelijke dader van een verkeersongeval of bij iedere persoon die het mee heeft kunnen veroorzaken, zelfs indien hij het slachtoffer ervan is.

In het verleden beschikte de politie evenwel over onvoldoende drugtests, waardoor ze enkel een drugtest afnam bij een ongeval mét gewonden. Aangezien die tests op heden wel voldoende op voorraad zijn, zal de politie vanaf nu steeds elke betrokkene bij een verkeersongeval onderwerpen aan een dergelijke test, ook al is er geen sprake van gewonden.

Hoe gaat de aanvankelijke controle in zijn werk?

De politie doorloopt doorgaans eerst een checklist, waarbij wordt nagegaan of er bij de betrokkene aanwijzingen zijn van druggebruik. Daarbij kan gedacht worden aan verwijde pupillen, rode ogen, ongecontroleerde bewegingen in het gelaat, een vreemde geur uit de wagen, et cetera

Een dergelijke controle via een checklist is evenwel niet vereist bij een ongeval, waardoor vaak onmiddellijk wordt overgegaan tot het afnemen van een speekseltest. Deze test brengt recent gebruik van de meeste soorten drugs in beeld. Sporen van drugs blijven immers een tijdje zichtbaar in het speeksel. Zo kan iemand die zich na druggebruik opnieuw nuchter voelt en een wagen bestuurt, dagen nadien toch nog positief testen.

Indien er een positieve speekseltest wordt afgenomen, zal er een speekselmonster worden overhandigd aan het laboratorium. Daar zal nogmaals een speekselanalyse worden uitgevoerd om de hoeveelheid van een bepaalde drugs in kaart te brengen. Slechts wanneer een monstername met het oog op een speekselanalyse niet mogelijk is, zal een deskundige worden gevraagd om een bloedproef uit te voeren.

Wat bij een positieve test?

De feiten zullen gedurende een aantal maanden verder worden onderzocht door de politie, onder leiding van het openbaar ministerie. Tijdens dat onderzoek zal er onder meer een verhoor worden afgenomen van de betrokkene. Zelfs al gaat dit over loutere verkeersfeiten, laat men zich daarin best bijstaan door een advocaat.

In de praktijk komt het wel vaker voor dat het openbaar ministerie, na een positieve speekseltest, reeds tijdens het onderzoek een deskundige aanstelt om de rijgeschiktheid van de gecontroleerde persoon na te gaan. Een (frequent) druggebruiker wordt immers geestelijk en lichamelijk niet in staat geacht te zijn om een voertuig te besturen. Die deskundige zal vervolgens een haarstaal afnemen. Indien uit het haarstaal een frequent gebruik van drugs blijkt, zal de persoon onmiddellijk (nadat het verslag van de deskundig is afgerond) het recht verliezen om een voertuig te besturen (ook al werd de zaak nog niet voor de rechtbank gebracht).

U kan deze maatregel evenwel opnieuw laten opheffen wanneer de zaak door de politierechter wordt beoordeeld.

U dient voor de rechtbank te komen

Na een positieve drugtest en het navolgend onderzoek volgt normaliter een dagvaarding voor de politierechtbank. Het gebruik van drugs in het verkeer is immers een prioriteit binnen het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie.

De rechter zal de zaak beoordelen. Indien de gecontroleerde persoon schuldig wordt bevonden, riskeert deze een geldboete en een rijverbod opgelegd te krijgen, alsook rijongeschikt te worden verklaard.

Wat kan WRight Lawyers betekenen?

WRight Lawyers schakelt steeds een eigen deskundige in om de rijgeschiktheid van de gecontroleerde persoon na te gaan. Vooraleer de zaak voor de politierechtbank gedagvaard wordt, verstrijken enkele maanden. Door middel van onze eigen deskundige zullen wij de politierechter ervan trachten te overtuigen dat er reeds 6 maanden sprake is van onthouding. Indien de rechter ons daarin volgt, zal deze geen rijongeschiktheid uitspreken.

Tevens zullen wij in samenspraak met de cliënt trachten om een strategie op maat af te stemmen om zowel de omvang van de geldboete en het rijverbod tot een minimum te beperken (voor zover de feiten niet betwist zouden kunnen worden). Bij professionele chauffeurs of vertegenwoordigers zal bijvoorbeeld ingezet worden op een zo laag mogelijk rijverbod, zodat de beroepsactiviteit niet in het gedrang komt. Voor personen met een moeilijke financiële situatie, zal dan weer getracht worden om een geldboete aanzienlijk te milderen.

Bijkomende informatie of advies?