Betrokken in een rechtszaak? Check uw rechtsbijstandsverzekering!

Een vaststaand feit is dat niemand graag in een rechtszaak verzeilt. Een gerechtelijke procedure brengt op het eerste zicht een aanzienlijk kostenplaatje met zich mee. Daarbij kan gedacht worden aan onder meer advocaten- en gerechtskosten.

Uit ervaring blijkt dat cliënten zich onvoldoende bewust zijn van een (financieel) opvangnet waarover zij meestal beschikken: een rechtsbijstandsverzekering.

Een rechtsbijstandsverzekering kan via verschillende polissen van groot nut zijn voor verschillende rechtsdomeinen en dit zowel in de hoedanigheid van dader, als slachtoffer. Aangezien WRight Lawyers als advocatenkantoor gespecialiseerd is in verkeers-, straf- en sportrecht, zal het nut van een rechtsbijstandsverzekering bij elk van deze rechtstakken kort worden uitgelegd.

1. De rechtsbijstandsverzekering bij verkeerszaken

Een rechtsbijstandspolis in verkeerszaken is bijna steeds verbonden aan de verplichte autoverzekering. Concreet kan dit van bijzonder nut zijn in de volgende gevallen:

  • u bent gedagvaard voor de politierechtbank na een verkeersovertreding te hebben begaan. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan snelheidsovertredingen of het rijden onder invloed van alcohol. U behoeft bijgevolg een strafrechtelijke verdediging;
  • u bent het slachtoffer geworden van een verkeersongeval en wenst een schadevergoeding te bekomen van de ‘dader’. U werd bijvoorbeeld aangereden door een wagen die geen voorrang verleende.

In dat geval komt uw rechtsbijstandsverzekeraar tussen in onder meer de kosten van uw advocaat. Meer nog,  Ook de gerechtskosten en een rechtsplegingsvergoeding worden in sommige gevallen door de verzekeraar gedragen, afhankelijk van de exacte omvang van uw polis.

2. De rechtsbijstandsverzekering bij strafzaken

Een rechtsbijstandspolis in strafzaken kan zowel worden aangewend door een verdachte en/of een slachtoffer van een misdrijf.

Deze polis is, vooral als slachtoffer, meestal verbonden aan uw familiale verzekering. Als verdachte is eerder een uitgebreide afzonderlijke rechtsbijstandspolis vereist.

Wanneer u als slachtoffer van een misdrijf (zoals bijvoorbeeld diefstal, slagen en verwondingen, zedenfeiten, et cetera…) schade lijdt, zal een rechtsbijstandsverzekering de kosten dragen die gepaard gaan met de recuperatie van uw schade.

Denk daarbij aan de kosten van een advocaat om een klachtbrief te richten aan het openbaar ministerie, een klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen bij de onderzoeksrechter, zich burgerlijke partij te stellen gedurende de strafrechtelijke procedure tegen de dader,….

Dergelijke procedures blijken meestal arbeidsintensief, waardoor een verzekering de financiële last aanzienlijk kan verlichten en/of wegnemen.

Meer nog, indien de ‘dader’ nadien onvermogend blijkt te zijn, zullen sommige rechtsbijstandsverzekeraars zélf de schade vergoeden.

Minder evident is de tussenkomst van een rechtsbijstandsverzekering wanneer u als verdachte zou worden vervolgd voor een misdrijf. Het is vanzelfsprekend dat men zich niet kan verzekeren voor het opzettelijk plegen van misdrijf. Wat wél vaak gebeurt is dat een rechtsbijstandsverzekering tussenkomst belooft van zodra u als verdachte na een gerechtelijke procedure wordt vrijgesproken. Sommige rechtsbijstandsverzekeringen verlenen tussenkomst voor onopzettelijke misdrijven.

3. De rechtsbijstandsverzekering bij sportzaken

Ook bij geschillen omtrent sportieve aangelegenheden, kan u in sommige gevallen beroep doen op een rechtsbijstandsverzekering.

Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de tuchtrechtelijke verdediging van een atleet of aan geschillen waarbij bepaalde atleten schade lijden door beslissingen van hun sportbond.

Aangezien de term ‘sportrecht’ zeer uiteenlopende ladingen dekt, dient zaak per zaak te worden nagegaan welke polis eventueel van toepassing zou zijn en of die polis de tussenkomst van een advocaat in een dergelijk geschil vergoedt.

4. Handig weetje

Niet alleen de kosten van een advocaat worden gedekt door een rechtsbijstandsverzekering. In een polis wordt vaak opgenomen dat andere deskundigen worden vergoed, zoals bijvoorbeeld een adviserend geneesheer, een schriftdeskundige,…

De noodzaak van dergelijke deskundigen situeert zich vaak bij het bepalen van de (on)schuld en de omvang van de schadevergoeding.

Ook de kosten van een gerechtsdeurwaarder zitten meestal vervat in de rechtsbijstandspolis: wanneer de schadevergoeding als slachtoffer nadien moet worden gerecupereerd door middel van een invordering of een uitvoerend beslag, zijn die kosten eveneens gedekt.

Ook op dit vlak bewijst een rechtsbijstandsverzekering zijn noodzaak.

5. Enkele zaken om na te gaan

Er zijn enkele zaken om in de gaten te houden bij het afsluiten van een rechtsbijstandspolis:

  • De polis dient te worden afgesloten vóór de feiten die aanleiding gaven tot een gerechtelijke procedure;
  • Het bedrag van tussenkomst is bij elke rechtsbijstandspolis beperkt tot een bepaalde omvang. U gaat bijgevolg best na voor welk bedrag uw polis tussenkomst verleent in de kosten van een advocaat, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan;
  • U controleert best voor welke feiten uw rechtsbijstandsverzekering tussenkomst verleent en voor welke feiten die tussenkomst is uitgesloten.

 

Kortom, ga bij een (dreigende) gerechtelijke procedure altijd zelf na of u een rechtsbijstandsverzekering heeft en of die op uw zaak van toepassing of raadpleeg ons om wat toelichting hierover. Die eerste reflex zal ervoor zorgen dat u niet onnodig wakker hoeft te liggen omtrent het financieel aspect van uw zaak.

Bijkomende informatie gewenst?